algemene voorwaarden

Al onze overeenkomsten en verbintenissen zijn onderhevig aan de hieronder bepaalde voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, ook die van onze medecontractanten die door het uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarden van deze voorwaarden, uitdrukkelijk verklaren van de hunne af te zien. Elke welkdanige afwijking van deze voorwaarden moet schriftelijk en voorafgaandelijk vastgesteld worden.

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, tenzij uitdrukkelijk een andere vervaldag is voorzien.
  2. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk bij aangetekende zending te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Zichtbare gebreken moeten bij levering of afhaling van de goederen onmiddellijk (binnen de24u na levering of afhaling) schriftelijk worden meegedeeld.
  3. Overeengekomen termijnen zijn steeds indicatief en zonder verbintenis noch waarborg van onzentwege. Vertraging kan nimmer aanleiding geven tot een vordering in schadevergoeding en /of verbreking of ontbinding van de overeenkomst.
  4. Bij wanbetaling is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand. Het opsturen van een rekeninguittreksel waarin geen melding van verschuldigdheid van rente gemaakt wordt, wijst geenszins op verzaking van deze rente. Bovendien is de schuldenaar door het enkele feit van niet-tijdige betaling boven de rente, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitair bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €125,00
  5. Elke klacht moet, op straffe van ontvankelijkheid, ons binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aangezegd worden indien de klacht betrekking heeft op de inhoud van de factuur. Zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding van de levering. Verborgen gebreken dienen ons, op straffe van onontvankelijkheid, per aangetekend schrijven aangezegd te werden binnen de 5 dagen na de vaststelling.
  6. Bij weigering tot afname van bestelde goederen of welkdanige verbreking van een aangegane overeenkomst door de cliënt is deze een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van de bestelling of de overeenkomst, tenzij wij de integrale nalevering van de overeenkomst verkiezen.
  7. Elk geschil of betwisting, ook invorderingen, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Gent
  8. Geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet is geschied. De koper is van rechtswege in gebreke wanneer de contractuele voorwaarden hiertoe zijn vervuld zodat een aanmaning niet nodig is. De koper zal niettegenstaande het eigendoms- voorbehoud de risico’s dragen. Ingeval de koper de goederen herverkoopt, cedeert hij aan de verkoper ten titel van pand, ban nu af aan, alle schuldvorderingen de voortkomen uit deze herverkoop. Ingeval van revindicatie zal een forfaitaire vergoeding ten belope van 30% van de verkoopprijs verschuldigd zijn. De door de verkoper betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de verliezen bij de wederverkoop door de verkoper.